دلــم گرفــتـه از آدمــایــی کــه میــگن :
دوست دارم امــا مــعــنـیشـو نـمـیدونـناز آدمـایــی کــه مـیـخـوایـن مــال اونـا بـاشـی امــا خـودشـون مــال تـو نـیستـناز اونـایی کـه زیـر بـارون برات میمیرن و وقـتـی آفـتـاب مـیشـههمــه چـیز از یـادشــون مـیره