کاش یادت نرود ؛

روی این نقطه پررنگ بزرگ ؛

بین ناباوری آدمها ؛

یک نفر میخواهد که به یادت باشد ؛

نکند کنج هیاهو بروم از یادت !!