اگر شبی فانوس نفسهای من خاموش شد ، اگر

 به حجله آشنایی ، برخوردی وعده ای به

تو گفتند ، کبوترت در حسرت پرکشیدن پر

پر زد ! تو حرفشان راباورنکن ! تمام این

سالها کنارمن بودی ! کنار دلتنگی دفاترم

! درگلدان چینی